Tối Ưu Quá Trình Quang Hợp

Quang hợp phản ứng ngay lập tức với những thay đổi của ánh sáng, vì năng lượng ánh sáng là động lực đằng sau quá trình này. Ánh sáng cơ bản là nguồn có sẵn, với người trồng trong nhà kính dựa vào ánh sáng tự nhiên để phát triển cây trồng của họ. Khi ánh sáng tự nhiên bị thiếu thì có thể tối ưu hóa quá trình quang hợp bằng cách cung cấp ánh sáng bổ sung.

Tuy nhiên, Chiến lược bổ sung ánh sáng nhân tạo không mang tính kinh tế với điều kiện Việt Nam. Do vậy, người trồng phải tối ưu hóa quá trình quang hợp bằng việc tối ưu hóa quá trình thoát hơi nước. Ở bất kỳ mức độ ánh sáng nào, lượng thoát hơi nước được tối ưu để lượng CO2 thâm nhập vào các khí khổng một cách tối đa, sau đó quá trình quang hợp đạt mức tối ưu.

Quá trình quang hợp được tối ưu thông qua kiểm soát quá trình thoát hơi  nước xảy ra cho cả trường hợp ánh sáng thấp và cao, mặc dù vậy mức độ quang hợp sẽ thấp hơn với mức ánh sáng thấp. Việc bổ sung ánh sáng chỉ hữu dụng trong việc tối ưu hóa quang hợp khi mức độ ánh sáng thấp.

Gắn liền với mùa vụ năng suất cao trong nhà kính là những khái niệm của cây trồng phát triển định hướng và cân bằng. Cây trồng phát triển trong môi trường tối ưu để hiệu suất quang hợp tối đa có thể không phân bổ lượng đường cho sản xuất hoa quả tối đa. Bằng việc xem xét liệu cây trồng đang tập trung sinh trưởng hoặc sinh sản. Một cây đang tập trung vào sinh trưởng thì cơ bản phát triển rễ, thân và lá, trong khi cây đang sinh sản thì tập trung vào việc ra hoa và kết quả.

Năng suất cây trồng duy trì tối đa diễn ra khi có sự cân bằng giữa sự sinh trưởng với sự sinh sản. Môi trường phát triển của cây trồng tối ưu hoàn toàn cũng bao gồm việc cung cấp các yếu tố môi trường chính xác, để định hướng sự tăng trưởng thực vật, để duy trì cây cân bằng cho sản xuất có lợi.

Các thông số môi trường quan trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng mà người trồng có thể kiểm soát trong nhà kính như sau:

Nhiệt độ
Độ ẩm tương đối
CO2
Dinh dưỡng
Nguồn nước
Giá thể

Khi cây phát triển từ giai đoạn cây con đến khi trưởng thành, các điều kiện xác định môi trường tối ưu cho cây trồng cũng thay đổi. Ngay cả khi vụ mùa bước vào thời kỳ kết quả, những biến đổi của môi trường có thể là cần thiết để đảm bảo việc sản xuất được duy trì tối đa. Ví dụ, cây trồng có thể bắt đầu di chuyển ra khỏi sự cân bằng để trở nên sinh trưởng quá mức hoặc sinh sản quá mức. Thông qua tất cả các giai đoạn của chu kỳ cây trồng, người trồng phải rèn luyện bản thân để nhận ra các chỉ báo hiển thị bởi cây trồng để xác định những điều chỉnh trong môi trường là cần thiết.